Przejdź do treści

Rejestracja Zakładów Opieki Zdrowotnej

Rejestracja Zakładów Opieki Zdrowotnej

WYKAZ DOKUMENTÓW

DO CELÓW REJESTRACYJNYCH

Dla Zakładów Opieki Zdrowotnej

1. Wniosek o wydanie decyzji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

2. Pozwolenie na użytkowanie pomieszczeń zgodnie z wnioskowanym przeznaczeniem, kserokopia dokumentu potwierdzającego własność lokalu, umowa najmu.

3. Dokumentacja projektowa pomieszczeń przeznaczonych na Zakład Opieki Zdrowotnej

4. Zakres świadczonych usług według kodów resortowych ( Dz.U.2012 poz.594)

5. Umowa na utylizację odpadów medycznych ( kserokopia), oraz decyzja właściwego organu zatwierdzająca program gospodarowania odpadami medycznymi bądź dokument potwierdzający przedłożenie właściwemu organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz zatwierdzenie ww. informacji (kserokopia)

6. Umowa na pranie bielizny( kserokopia).

7. Umowa (kserokopia) o badaniach (kontroli) skuteczności sterylizacji (jeśli jest stosowana) lub umowa (kserokopia) na świadczenie usług sterylizacyjnych ( jeśli stosowane będą narzędzia wielokrotnego użytku).

8. Dokument potwierdzający poprawność działania wentylacji pomieszczeń:

a) opinia kominiarska, w przypadku wentylacji grawitacyjnej.

Dla Gabinetów

1. Wniosek o wydanie decyzji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2. Pozwolenie na użytkowanie pomieszczeń zgodnie z wnioskowanym przeznaczeniem lub kserokopia dokumentu potwierdzającego własność lokalu bądź umowa najmu.

3. Dokument potwierdzający poprawność działania wentylacji pomieszczeń:

a)opinia kominiarska, w przypadku wentylacji grawitacyjnej.

4. Umowa na utylizację odpadów medycznych (kserokopia).

5. Umowa (kserokopia) o badaniach (kontroli) skuteczności sterylizacji (jeśli jest stosowana), lub umowa (kserokopia) na świadczenie usług sterylizacyjnych ( jeśli stosowane będą narzędzia wielokrotnego użytku)

Uwaga:

Nie przyjmujemy niekompletnej dokumentacji.
Placówka w dniu kontroli powinna być przygotowana pod względem fachowym i sanitarnym zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń i urządzeń zawartych w aktualnym Dzienniku Ustaw, oraz posiadać aktualne dostosowane procedury.
Placówka w dniu kontroli musi posiadać aktualne badanie autoklawu testem biologicznym ( jeśli autoklaw jest na wyposażeniu).
Załącznik nr 2 nie jest wymagany w sytuacji gdy wraz z wnioskiem o wydanie opinii składane jest zawiadomienie o zakończeniu budowy lub robót budowlanych, dopuszczenie obiektu do użytkowania. Kopię dokumentu należy dołączyć do niniejszego wniosku..