Przejdź do treści

Nadzory

Sekcja Epidemilogogii

Zadania Sekcji Epidemiologii:

 

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:

 • Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji (na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń

i chorób zakaźnych u ludzi./Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zm./).

 • Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych mających na celu ustalenie źródła i dróg szerzenia się zakażenia oraz ich likwidację, a tym samym niedopuszczenie do wystąpienia kolejnych zachorowań.

 • Nadzór czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie.

 • Opracowywanie ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych.

 • Opracowywanie tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, kwartalnych

i rocznych sprawozdań statystycznych dotyczących zachorowań na choroby zakaźne.

 • Nadzór nad nosicielami chorób zakaźnych, ozdrowieńcami, osobami ze styczności.

 • Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego w sytuacjach, które mogą być skutkiem ataku bioterrorystycznego.

 • Prowadzenie analizy zapadalności na choroby zakaźne.

 • Opracowywanie projektów decyzji lub wystąpień do innych organów o ich wydanie

w przypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych.

 • Ocena sytuacji epidemiologicznej powiatu legionowskiego.

 

 

Nadzór sanitarno- epidemiologiczny nad podmiotami świadczącymi usługi medyczne:

 

 • Nadzór nad publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, indywidualnymi i grupowymi praktykami lekarskimi i pielęgniarskimi, laboratoriami

i innymi placówkami z całodobową opieką pielęgniarską w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno- sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażeń wewnątrzzakładowych.

 • Opracowywanie projektów decyzji i postanowień, prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

 • Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.

 

 

Nadzór nad szczepieniami ochronnymi:

 • Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w zakładach świadczących usługi medyczne w tym zakresie.

 • Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.

 • Nadzór nad prawidłową gospodarką preparatami szczepionkowymi.

 • Podejmowanie działań informujących i mobilizujących do zaszczepienia dzieci wobec rodziców/opiekunów uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych dzieci.

 • Opracowywanie zgłaszanych niepożądanych odczynów poszczepiennych.

 • Pobieranie z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, przechowywanie

i dystrybucja preparatów szczepionkowych.

 • Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia dzieci i młodzieży, kwartalnych sprawozdań z ruchu kart uodpornienia i przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych, miesięcznych sprawozdań ze zużycia preparatów szczepionkowych i stanów magazynowych.

 • Przygotowywanie zapotrzebowania rocznego na preparaty szczepionkowe na rok następny.