Przejdź do treści

O nas

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Legionowie

świadczy usług w zakresie:

 • Poradnictwo w zakresie stosowania szczepień profilaktycznych.
 • Poradnictwo w zakresie higieny szpitalnej.
 • Poradnictwo w zakresie stosowanych zabiegów dezynfekcji i sterylizacji.
 • Badania w kierunku nosicielstwa pałeczek jelitowych.
 • Postępowania mające na celu likwidację powstałych ognisk chorób zakaźnych oraz zagrożeń zawleczenia chorób zakaźnych.
 • Nadzór i opiniowanie zakładów opieki zdrowotnej oraz gabinetów praktyk lekarskich.
 • Działania w ramach Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
 • Nadzór zapobiegawczy na etapie projektu i odbioru finalnego.
 • Doradztwo przy wprowadzaniu HACCP i Dobrej Praktyki Sanitarnej.
 • Szkolenia w zakresie podstawowych zagadnień sanitarnych dla pracujących przy produkcji i obrocie żywnością.
 • Nadzór bieżący nad obiektami produkującymi żywność, kosmetyki i przedmioty użytku.
 • Nadzór nad jakością i składem środków spożywczych.
 • Kontrola nad przestrzeganiem norm sanitarnohigienicznych w zakładach pracy.
 • Doradztwo w zakresie doboru badań środowiskowych na stanowiskach pracy oraz kontrola terminowości ich wykonywania.
 • Kontrola wykonywania i prawidłowość doboru badań profilaktycznych pracowników.
 • Sprawowanie bieżącego nadzoru nad jakością wody dostarczanej przez wodociągi publiczne.
 • Wykonywanie badań wody z wodociągów publicznych, ujęć indywidualnych i kąpielisk w ramach bieżącego nadzoru oraz na zlecenia prywatne.
 • Nadzór i doradztwo nad przestrzeganiem higieny w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, itp.
 • Nadzór nad przestrzeganiem norm sanitarnohigienicznych na dworcach kolejowych, autobusowych, przystankach komunikacyjnych, cmentarzach i innych miejscach użyteczności publicznej.
 • Wydawanie zgody na przewóz zwłok oraz ich ekshumację.
 • Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych.
 • Prowadzenie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi obiektów letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Nadzór nad warunkami higieny procesu nauczania i wychowania, a szczególnie dostosowania mebli szkolnych i przedszkolnych do wzrostu dzieci i młodzieży oraz higieną pracy umysłowej uczniów.