Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie
ul. Gen. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Legionowie przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 13:00 - 15:00
telefon: (22) 774-15-76
legionowo@psse.waw.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie wspólnie z 38 Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi i Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawuje nadzór sanitarny nad ponad 5 milionami mieszkańców regionu. Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu sanitarnego województwa mazowieckiego.

Strona główna

Aktualności

Komunikat w związku z zatruciem pokarmowym w Chotomowie

21.04.2017r.

 

KOMUNIKAT

 

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO

INSPEKTORA SANITARNEGO

W LEGIONOWIE

 

W/S WYNIKÓW DOCHODZENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

NA OKOLICZNOŚĆ ZATRUCIA POKARMOWEGO

W PRZEDSZKOLU GMINNYM W CHOTOMOWIE

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie informuje, że na okoliczność wystąpienia podejrzenia zatrucia pokarmowego u dzieci i osób spożywających posiłki w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie prowadził dochodzenie epidemiologiczne od dnia powzięcia informacji o rzeczonym podejrzeniu.

W ramach ustawowych czynności zostały przeprowadzone działania kontrolne: kilkakrotna kontrola bloku żywieniowego, pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych Przedszkola, sal zabaw oraz pobór prób potraw zabezpieczonych w Przedszkolu, które po analizie menu mogły w największym stopniu być nośnikiem ewentualnego zakażenia, analiza próbek wody pobranych w obiekcie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie ustalił, iż przyczyną powstania ogniska masowego zatrucia pokarmowego był błąd pracowników bloku żywieniowego, który prawdopodobnie nie zachowali dostatecznego reżimu higienicznego podczas przygotowywania posiłków.


 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Legionowie

 

Maria Kloc

Czytaj więcej

Zatrucie w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie - dla rodziców

Warszawa, 12 kwietnia 2017r.

 

Ognisko zatrucia pokarmowego w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie

Informacje dla Rodziców

 

W chwili obecnej brak jest jednoznacznej podstawy prawnej wskazującej na konieczność lub wymóg zwalniania dzieci z obowiązku przedszkolnego z powodu stwierdzonego u nich badaniem laboratoryjnym bezobjawowego nosicielstwa chorobotwórczych pałeczek jelitowych, w tym z rodzaju Salmonella. Przepisy art. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1866), upoważniają państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych do skierowania na obowiązkowe badania do celów sanitarno-epidemiologicznych nosicieli oraz ozdrowieńców w przypadku przechorowania choroby zakaźnej. Badania takie wykonywane są jednak w praktyce głównie do celów nadzoru epidemiologicznego, nie zaś w celu zwolnienia z obowiązku przedszkolnego.

        Należy podkreślić, iż w stosunku do osób podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (np. praca na stanowiskach, na których pracownik ma bezpośrednią styczność z żywnością) ustawodawca określił jednoznaczny tryb odsunięcia od pracy osoby, u której orzeczono przeciwwskazania do wykonywania prac, przy wykonywaniu których może dojść do przeniesienia zakażenia na inne osoby. Natomiast w stosunku do pozostałych osób, które nie wykonują czynności zawodowych, które mogą spowodować przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, a więc również w stosunku do dzieci będących nosicielami pałeczek Salmonella (po zakończonym leczeniu choroby) nie wskazano w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi szczegółowego trybu postępowania w przypadku stwierdzenia kolejnych dodatnich wyników laboratoryjnych wskazujących na trwające po przechorowaniu salmonellozy nosicielstwo.

        Choć nie ma przepisów prawnych, które zakazywałoby uczestnictwa dziecka będącego nosicielem salmonellozy w zajęciach przedszkolnych należy wyraźnie podkreślić, że nosicielstwo chorób przenoszonych drogą pokarmową zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby. Stopień tego ryzyka zależy od wieku dziecka, jego rozwoju psychofizycznego i związanej z tym zdolności do przestrzegania zasad higieny związanych np. z korzystaniem z toalety, a także od zakresu pomocy i nadzoru, który mogą zapewnić opiekunowie dziecka w przedszkolu. Należy natomiast zwrócić uwagę, że w przypadku występowania objawów czynnej choroby zakaźnej przenoszonej drogą pokarmową takich jak biegunka czy wymioty dziecko powinno bezwzględnie pozostać w domu do czasu ich ustąpienia.

 

/opracowano GIS, Departament Zapobiegania i Zwalczania Chorób Zakaźnych u Ludzi/


Czytaj więcej

Komunikaty

Zatrucie w Przedszkolu w Chotomowie

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO

INSPEKTORA SANITARNEGO

W LEGIONOWIE

W/S WSTĘPNYCH WYNIKÓW DOCHODZENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

NA OKOLICZNOŚĆ ZATRUCIA POKARMOWEGO

W PRZEDSZKOLU GMINNYM W CHOTOMOWIE

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie informuje, że na okoliczność wystąpienia podejrzenia zatrucia pokarmowego u dzieci i osób spożywających posiłki w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie prowadził dochodzenie epidemiologiczne od dnia powzięcia informacji o rzeczonym podejrzeniu, tj. od dn. 01.04.2017r. W ramach ustawowych czynności zostały przeprowadzone działania kontrolne, w trakcie których poza rutynową kontrolą bloku żywieniowego i sal zabaw oraz pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych Przedszkola (po konsultacji z Działem Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie), w dniu 03.04.17r. i 05.04.17r. pobrano próbki potraw zabezpieczone w Przedszkolu, które po analizie menu mogły w największym stopniu być nośnikiem ewentualnego zakażenia i były to:

  1. płatki owsiane na mleku
  2. pasta z jajka
  3. krokiety z mięsem
  4. zupa jarzynowa
  5. kiełki rzodkiewki
  6. jaja dezynfekowane promieniami UV – C (łącznie 6 prób o różnych datach przydatności do spożycia i numerach partii produkcyjnej).

Ponadto pobrano do badań próbkę wody w punkcie – kran w kuchni z ujęcia indywidualnego, zaopatrującego Przedszkole. .

W/w próby zostały przebadane w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, ul. Żelazna 79, w Warszawie, na oznaczenie - mikrobiologia w kierunkach (w zależności od próbki): Salmonella, Bacillus cereus, E. coli, a próba wody w zakresie fizykochemii i bakteriologii.

Od dnia 07.04.2017. do dnia 11.04.2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie otrzymał sprawozdania z badań, z których wynika, że w próbce „Pasta z jajka” oraz „Krokiety z mięsem” stwierdzono obecne DNA Salmonella. Zaś w pozostałych próbkach, w tym w treści jaja i na skorupce nie stwierdzono DNA Salmonella. Natomiast otrzymane wyniki próbki wody wskazują, że jakość wody nie jest przyczyną zatrucia. A przekroczenia występujące w otrzymanym wyniku dotyczą parametrów fizykochemicznych – amoniaku i zapachu, co nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia konsumentów. Jednakże w dniu 10.04.2017 r. ponownie pobrano wodę, w celu podjęcia właściwej decyzji o działaniach naprawczych mających na celu zmniejszenie wartości tych parametrów, jak również zaplanowano pobór wody w zakresie mikrobiologicznym w celu potwierdzenia właściwej jakości wody. Obecnie woda z tego ujęcia nie jest używana do picia i żywienia, a jedynie do mycia rąk i do celów gospodarczych.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnyw Legionowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych bloku żywieniowego stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarno – higienicznej. Blok żywieniowy decyzją Dyrektora od dn. 03.04.2017r. jest unieruchomiony, trwają prace konserwacyjne urządzeń i sprzętu (wszyscy pracownicy kuchni przebywają na zwolnieniach lekarskich), a żywienie dzieci odbywa się w ramach cateringu. Zaś w zakresie oceny stanu sanitarnego miejsc przebywania dzieci stwierdzono, iż stan sanitarno – higieniczny i techniczny pomieszczeń przedszkola i sprzętu jest zachowany (prawidłowy). Kontrole potwierdziły, że w związku z wystąpieniem masowego zatrucia pokarmowego w Przedszkolu przeprowadzono dezynfekcję wszystkich sal przedszkolnych wraz ze sprzętem i wyposażeniem oraz bloku żywieniowego. Ponadto w ramach dochodzenia epidemiologicznego przeprowadzono 102 wywiady epidemiologiczne z:

- 28 rodzicami dzieci hospitalizowanych,

- 50 osobami leczonymi ambulatoryjnie,

- 24 pracownikami, które nie zgłaszały żadnych objawów chorobowych.

Nadto w ramach rzeczonego dochodzenia Dyrektor Przedszkola skierował pracowników do lekarza, a część zdrowych pracowników także na badania w kierunku nosicielstwa. W wyniku tych badań u dwóch osób personelu Przedszkola wykryto pałeczki Salmonella Enteritidis, które wykryto również u niektórych dzieci.

Reasumując powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie podaje do wiadomości, iż na obecnym etapie wszystkie przesłanki wskazują na czynnik ludzki pochodzenia ogniska zatrucia pokarmowego.

Jednakże, z uwagi na trwające nadal dochodzenie epidemiologiczne oraz trwający proces tak badań próby wody i badań pracowników, jak i wywiadów z rodzicami pozostałych dzieci, końcowy efekt swojego dochodzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie poda do wiadomości po jego zakończeniu.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Legionowie

Czytaj więcej

Wznowienie w PSSE w m. st. w Warszawie działania punktu przyjmowania próbek do badania w kierunku nosicielstwa

WSSE w Warszawie informuje, że od dnia 03.04.2017 r. zostanie wznowione działanie punktu przyjmowania próbek do badania w kierunku nosicielstwa pałeczek z rodzaju Salmonella/Shigella w siedzibie PSSE w m. st. Warszawie przy ul. Kochanowskiego 21, tel. 22 310 79 00

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Nie ma dostępnych aktualności.